Alambert استراتژی - بهترین استراتژی رولت CSGO

همه چیز استراتژی رولت لامبرت

پاداش کد مورد آزاد

دالامبر یکی از امن ترین سیستم شما می توانید استفاده کنید زیرا در حالی که شما را افزایش شرط خود را پس از از دست دادن، آن را در یک نرخ بسیار کوچکتر از شرط است است. همه شما با این سیستم انجام است انتخاب کنید یک شرط بندی شروع شده و سپس شما شرط خود را افزایش دهد یکی پس از از دست دادن، و کاهش آنها را یکی پس از یک پیروزی است. نظریه این است که هنگامی که شما برنده به عنوان بسیاری از زیان، شما را در سود توسط مقدار شرط شما قرار داده ام باشد.

اجازه دهید از طریق یک مثال سریع با یک شرط بندی از 10 شروع:

  • شرط 2 و از دست دادن
  • شرط 3 و از دست دادن
  • شرط می بندم 5 و برنده
  • شرط 6 و از دست دادن
  • شرط می بندم 7 و برنده
  • شرط می بندم 6 و برنده
  • شرط 5 و از دست دادن
  • شرط می بندم 6 و برنده
  • شرط می بندم 5 و برنده
  • شرط 4 و از دست دادن

ریاضی خواهد بود: 0 - 2 - 3 + 5 - 6 + 7 + 6-5 + 6 + 5 - 4 = 9

بنابراین اگر شما می خواهید به استفاده از این استراتژی شما باید به بیمار و مخاطره آمیز باشد.